به گزارش گیل خبر، وقتی پا در این منطقه می گذاری و چند قدمی همسفر پیچ و خم کوچه پس کوچه ها و خیابان های آن می شوی، به وضوح می بینی شان؛ آن هایی که بدون هرگونه هراس و واهمه ای، بساط سودای سیاه خود را در برابر همگان پهن کرده اند و چوب حراج به متاع افیونی و شیشه ای خود می زنند... اغراق نیست اگر بگوییم که پا گذاشتن در این منطقه، روایت قدم زدن در قلمرویی دیگر است؛ قلمرویی که برج و بارو و امنیتش در دست هروئین و شیشه فروش هایی است که بی محابا از حضور تو یا هر غریبه دیگری، حضورت را به عنوان خریداری جدید مغتنم می شمرند و در حالی که به چشمانت زل می زنند، شیشه و هروئین پیشکش ات می کنند. q61yjc9j