تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه ، ربع سکه و طلا ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 76 میلیون ریال                  ...

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی74 میلیون و 850 هزار ریال                - 150 هزار ریال  ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی75 میلیون ریال                               + 800 هزار ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی74 میلیون و 200 هزار ریال              ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی74 میلیون و 500 هزار ریال                 + 800 هزار ریال        ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی73 میلیون و 700 هزار ریال                 + 3 میلیون ریال        ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی71 میلیون ریال                                 + 500 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی70 میلیون و 500 هزار ریال      + یک میلیون و500 هزار ریال           
نیم ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی68 میلیون و500 هزار ریال       + یک میلیون و 500 هزار ریال           
نیم ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی67 میلیون ر ریال                           + 700 هزار ریال  ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خیر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی66 میلیون و 300 هزار ریال              + 600 هزار ریال          ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و ربع سکه ارزان شد.گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی65 میلیون و 700 هزار ریال              ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی65 میلیون و 100 هزار ریال              + 200 هزار ریال          ...

تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون و 900 هزار ریال          ...

نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت تمام سکه و ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون ریال                ...

نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه و ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون ریال                ...

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون و 700 هزار ریال          ...

سکه تمام ، نیم و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون و 600 هزار ریال              +600 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون ریال                             - 300 هزار ریال  ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون و300 هزار ریال               - ...

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی64 میلیون و500 هزار ریال - 600 هزار ریال

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 63 میلیون و 200 هزار ریال            ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و ربع سکه ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 62 میلیون و 200 هزار ریال + 200 هزار ریال

نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه و ربع سکه تغییری نکرد. گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 62 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی 31 ...

تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 62 میلیون ریال - یک میلیون و700 هزار ریال

سکه و طلا امروزدر بازار رشت ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 63 میلیون و 700 ریال -300 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی 31 میلیون و 700 هزار ریال -300 هزار ...

طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 65 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی 32 میلیون ریال بدون تغییر
ربع ...

طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 65 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی 32 میلیون ریال بدون تغییر
ربع ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی65 میلیون ریال - 500 هزار ریال
نیم ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی65 میلیون و 500 هزار ریال + یک میلیون ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون ریال - 500 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون ریال - 500 هزار ریال
ربع ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد . گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون و 500 هزار ریال + 500 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون و 500 هزار ریال + ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی64 میلیون ریال - یک میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون ریال - 500 هزار ریال
ربع ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی65 میلیون ریال + یک میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون و 500 هزار ریال + 500 هزار ...

نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه و طلا تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی64 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون ...

قیمت طلا امروز در بازار رشت 6 میلیون و 400 هزار ریال است.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 64 میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی 31 میلیون و 500 هزار ریال
ربع ...

قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت در مقایسه با دیروز تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی60 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون و 500 هزار ریال ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی60 میلیون ریال + 100 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون و 500 هزار ریال + ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی59 میلیون ریال - یک میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون ریال - 500 هزار ریال

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی59 میلیون ریال - 800 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی29 میلیون و 500 هزار ریال - 700هزار ریال