نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه و ربع سکه تغییری نکرد. گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 62 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی 31 ...

تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 62 میلیون ریال - یک میلیون و700 هزار ریال

سکه و طلا امروزدر بازار رشت ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 63 میلیون و 700 ریال -300 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی 31 میلیون و 700 هزار ریال -300 هزار ...

طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 65 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی 32 میلیون ریال بدون تغییر
ربع ...

طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 65 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی 32 میلیون ریال بدون تغییر
ربع ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی65 میلیون ریال - 500 هزار ریال
نیم ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی65 میلیون و 500 هزار ریال + یک میلیون ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون ریال - 500 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون ریال - 500 هزار ریال
ربع ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد . گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی64 میلیون و 500 هزار ریال + 500 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون و 500 هزار ریال + ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی64 میلیون ریال - یک میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون ریال - 500 هزار ریال
ربع ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی65 میلیون ریال + یک میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون و 500 هزار ریال + 500 هزار ...

نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه و طلا تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی64 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون ...

قیمت طلا امروز در بازار رشت 6 میلیون و 400 هزار ریال است.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 64 میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی 31 میلیون و 500 هزار ریال
ربع ...

قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت در مقایسه با دیروز تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی60 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون و 500 هزار ریال ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی60 میلیون ریال + 100 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون و 500 هزار ریال + ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی59 میلیون ریال - یک میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون ریال - 500 هزار ریال

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی59 میلیون ریال - 800 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی29 میلیون و 500 هزار ریال - 700هزار ریال

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ، اما قیمت طلا تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی56 میلیون و 500 هزار ریال - 4 میلیون و 700 هزار ریال
نیم سکه ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد ، اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی61 میلیون و 200 هزار ریال - ...

تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی61 میلیون و 700 هزار ریال + 200 هزار ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی61 میلیون و 500 هزار ریال + 3 میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی31 میلیون و 100 هزار ریال + ...

تمام سکه و نیم سکه و امروز در بازار رشت ارزان ، ربع سکه و طلا گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی58 میلیون و 500 هزار ریال - 980 هزار ریال
نیم ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی59 میلیون و 480 هزار ریال + 4 میلیون و200هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون و 500 هزار ریال ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی55 میلیون و 280 هزار ریال + 2 میلیون و500 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی28 میلیون و 500 هزار ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 53 میلیون و 750 هزار ریال + 970 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی27 میلیون و 700 هزار ریال ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 52 میلیون و 780 هزار ریال + 280 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی27 میلیون و 500 هزار ریال ...

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 52 میلیون و 500 هزار ریال + 500 هزار ...

نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 52 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی27 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 52 میلیون ریال + یک میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی26 میلیون و 500 هزار ریال + 500 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 51 میلیون ریال + 500 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی26 میلیون ریال + 500 هزار ریال
ربع سکه ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت طلا گران شد .

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 50 میلیون و 500 هزار ریال + 800 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 500 ...

سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون و 700 هزار ریال - 50 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی25 میلیون ریال - ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون و 750 هزار ریال + 40 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 500 هزار ...

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون و 970 هزار ریال - 30 هزار ریال

تمام سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 50 میلیون ریال + 170 هزار ریال
نیم ...

گیل خبر/ پس از صحبت هایی که احسان قاضی زاده هاشمی درباره ی قرارداد مارک ویلموتس و مبلغ سه میلیون یورویی دستمزد او و همین طور الزام رییس فدراسیون فوتبال برای حضور در مجلس مطرح کرد، مهدی تاج با حضور در ...

گیل خبر/ وزیر ورزش و جوانان در نشست مشترک با روسای فدراسیون های ورزشی گفت: انتظار دارم فدراسیون های مختلف مسابقات داخلی و بین المللی خود را منظم برگزار کنند تا هم شور و نشاط بیشتری به جامعه تزریق شود و ...

گیل خبر/ مسعود سلطانی فر ، وزیر ورزش و جوانان گفت: زیر ساخت های لازم برای حضور بانوان شامل ورودی، معبر، مکان و خدمات ویژه رفاهی به صورت جداگانه در تمام استادیوم های ملی و بزرگ فراهم و آماده شده است. وزیر ...

گیل خبر/ سلطانی فر در مورد وضعیت سعید ملایی که گفته می شود پناهنده شده است، تصریح کرد: تا الان چیزی که برای ما محرز است این است که رفتارهای مشکوکی از سوی فدراسیون های جهانی جودو دیده ایم که ...

مشاور سلطانی فر به دنبال ارتقاء؛
رونمایی از جدیدترین گزینه استانداری گیلان+سوابق
31 مرداد 98

گیل خبر/ سرویس سیاسی: با طولانی شدن انتصاب استاندار جدید گیلان و مطرح شدن نام افراد برای تصدی این سمت، اینبار زمزمه ها در وزارت کشور از مطرح شدن نام خسرو ارتقایی حکایت دارد. ارتقایی اصالتا آذربایجانی و در حال حاضر مشاور ...