به گزارش گیل خبر، ایرج ندیمی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به مشخص نبودن مصداق خانوارهای پردرآمد برای حذف یارانه آن ها اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود. وی افزود: یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان مربوط به بخش قوه قضاییه و مراقبت های الکترونیکی این قوه بود که قرار شد وزیر دادگستری آیین نامه ای را به قوه قضاییه پیشنهاد کند و رییس قوه آن را به تصویب برساند. به گفته ندیمی اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه امروز برخی کلمات لاتین در متن لایحه بودجه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را از متن آن حذف و معادل فارسی آن ها را جایگزین کردند. این عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق یادآور شد: چند مورد از ایرادات شورای نگهبان مربوط به تعیین ردیف برای برخی احکام بود مثلا این که درآمد ورزش یک شهرستان باید صرف همان شهرستان شود نیازمند یک ردیف مشخص بود که آن را نیز تعیین کردیم. وی افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد بخش های نفت و صادرات فرآورده های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کنند. ندیمی هم چنین اضافه کرد که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق از محل درآمد مناطق آزاد 30 میلیارد ریال به کمیته امداد و بهزیستی کمک خواهد شد. او با اشاره به رفع چند مورد ابهامات موردنظر شورای نگهبان در جلسه امروز کمیسیون تلفیق یادآور شد: مقرر شد دولت بدهی به بخش خصوصی و تعاونی را پرداخت، تسویه و یا تهاتر کند. به گفته ندیمی کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگر اوراق و صکوک اجاره را به عنوان اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره هستند تعریف کرد. /ایسنا