گیل خبر/ به گزارش فارس:محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: فرض کنید که فردا توافق شد اما اگر برای کسری بودجه فکری نکنید، روند افت ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت و اولین اولویت ما باید فکری برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار همت کسری بودجه باشد.

*در تقویت بخش خصوصی اصلاح قانون اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داده ایم و هدف آن است که بخش خصوصی را در اقتصاد کشور تقویت کنیم تا نقش واقعی ایفا کند.

*پیش نویس آن تهیه و دوشنبه آینده جلسه خواهیم داشت تا آن را نهایی و به صحن مجلس بیاوریم،  پیشنهاد داد که پیش نویس را که بیش از ۲۰۰ ساعت در کمیته و کمیسیون برای آن وقت گذاشته‌ایم را به اتاق بازرگانی بندرعباس بدهیم تا نقطع نظرات خودتان را مطرح و بیان کنید و هر حکمی که بخش خصوصی بدهد در این متن پیش نویس خواهیم آورد تا در کمیسیون مطرح و نهایی و راهی صحن کنیم‌

*این تورم معاول اقداماتی است اما علت برخی دیگر از تغییرات نیز شد و به جز مشکلاتی که می‌بینید و کاهش قدرت خرید مردم را بدنبال داشته، تاثیرات نرخ ارز در اقتصاد ملی است.

*تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بی تاثیر نبوده و حتی می توانست فرصت آفرین نیز باشد اما فارغ از اینها، مهم ترین عامل در مسائل کاهش ارزش پول ملی، مسائل مرتبط با اقتصاد درونی و ناترازی‌های اقتصادی کشور بود و ناترازی بودجه از اصلی‌ترین آن است و دولت باید در بودجه سال آینده برای رفع ناترازی اقدام کند.

*در دولت آقای هاشمی رکورد تورم زده شد اما در سال‌های بعد آن کاهش یافت اما اکنون با استمرار تورم مواجهیم.

*فرض کنید که فردا توافق شد اما اگر برای کسری بودجه فکری نکنید، روند افت ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت و اولین اولویت ما باید فکری برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار همت کسری بودجه باشد.

*نرخ مالیات از واحدهای تولیدی را در در برنامه هفتم به تدریج کاهش خواهیم داد و درست آن نیز همین است که مالیات بر سوداگری را جایگزین و فعالیت های کشور و نقدینگی را به سمت گردشگری، تولید، تجارت و ... سوق دهیم و کاهش نرخ مالیات از بنگاه‌های تولیدی در همین راستاست.

*ما باید ممیز محوری را حذف و سامانه محوری را جایگزین کنیم و در این دولت نیز باید در این زمینه زمان خواسته‌اند و باید سریع تر فکری برای آن کرد چرا که اکنون معادل همین مقدار مالیاتی که دریافت می‌شود، فرار مالیاتی وجود دارد.

*بزودی در این زمینه جلسات ویژه‌ای با دولت خواهیم داشت تا سیاست‌های جدید را بررسی کنیم.