گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (چهارشنبه 3 آذر)

اصلاحیه: چهارشنبه 1400/9/3 تمامی مساجد واکسیناسیون شهرستان رشت تعطیل می باشد.