گیل خبر/ به نقل از اعتمادآنلاین؛ تعدادی از زنان افغانی در مقابل یک رستوران در کابل نشسته اند.آنها به هر کس که از رستوران بیرون می آید می گویند:من گرسنه هستم. بحران غذا امروز مهم ترین چالش در افغانستان است.بر اساس گزارش بی بی سی دو سوم مردم افغانستان نمی دانند وعده بعدی غذای خود را چگونه به دست بیاورند.

یلدا معیری در صفحه خود نوشت: تعدادی از زنان افغانی در مقابل یک رستوران در کابل نشسته اند.آنها به هر کس که از رستوران بیرون می آید می گویند:من گرسنه هستم. بحران غذا امروز مهم ترین چالش در افغانستان است.بر اساس گزارش بی بی سی دو سوم مردم افغانستان نمی دانند وعده بعدی غذای خود را چگونه به دست بیاورند.