گیل خبر/ اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی رشت برگزار شد.

دکتر انوش برزیگر به عنوان رئیس هیئت مدیره، دکتر رضا قنبرپور نائب رئیس، دکتر محمد دوزنده نرگسی به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند

نمایندگان نظام پزشکی رشت در مجمع عمومی سازمان نیز به شرح ذیل انتخاب شدند:

دکتر محمد تقی آشوبی

دکتر انوش برزیگر

دکتر محمد دوزنده نرگسی

دکتر رضا قنبرپور

انتخاب معاونین ،دادستان انتظامی و اعضای هیات بدوی انتظامی به جلسه بعدی موکول شد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code