جهانگیری معاون اول رییس جمهور در توئیتی نوشت: امروز فصل به ثمرنشستن خون پاک شهدای میدان به خصوص قهرمان ملی وافتخار همیشه تاریخ ایران سردار شهید سلیمانی عزیز درصحنه دیپلماسی است. باید از تلاش های ظریف و وزارت خارجه برای رفع عزتمندانه تحریم ها پشتیبانی همه جانبه ملی نمود. همدل ومتحدباشیم برای منافع و اقتدارایران و بهبود زندگی مردم.

گیل خبر/ جهانگیری معاون اول رییس جمهور امروز طی توئیتی خواست که از تلاش های محمد جواد ظریف و وزارت خارجه برای رفع تحریم ها پشتیبانی ملی انجام شود.

جهانگیری در این باره نوشت: امروزفصل به ثمرنشستن خون پاک شهدای میدان به خصوص قهرمان ملی وافتخار همیشه تاریخ ایران سردار شهید سلیمانی عزیز درصحنه دیپلماسی است.

وی افزود: بایداز تلاش های ظریف و وزارت خارجه برای رفع عزتمندانه تحریم ها پشتیبانی همه جانبه ملی نمود. همدل ومتحدباشیم برای منافع و اقتدارایران و بهبود زندگی مردم.