گیل خبر/ تمام سرمایه کسب و کارشان در چند جعبه و یک گاری خلاصه می شود.

در این گزارش پای درد دل دستفروشان بازار رشت نشسته ایم. زنان و مردانی که تمام عمر با سرمایه اندک خود روزی رسان خانواده اشان هستند.

گزارشی از : کمیل فتاحی

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه ای گیل خبر