نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس برنامه ششم توسعه طبق تصمیم مجلس شورای اسلامی ودولت یک پارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری وروستایی انجام شد.

گیل خبر/ دکتر سید کاظم کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا افزود: آب و فاضلاب روستایی پیش از ادغام متکی به بودجه واعتبارات دولت بود و هزینه های کنتور و انشعاب از سوی دولت تامین و پرداخت می شد و فاضلاب روستایی هم در دستور کار نبود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آب وفاضلاب شهری متکی به در آمدهای خود بود ودر تامین آب آشامیدنی وساماندهی فاضلاب مناطق شهری براساس وظایف محوله اقدامات لازم را انجام می داد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از سال گذشته براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی ودولت یک پارچه سازی آب وفاضلاب شهری وروستایی صورت گرفت تادر مناطق شهری وروستایی خدمات یکسانی عرضه شود.

وی افزود: درمجموع یک پارچه سازی به نفع مردم شده است، چون ضمن تامین آب شرب، اجرای طرح جمع آوری فاضلاب وساماندهی فاضلاب روستاها وشهرها با یک مدیریت انجام می شود وما هم از مجموعه اقدامات انجام شده رضایت داریم.