گیل خبر/ روسای برخی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

با برگزاری اولین جلسه کمیسیون ها افراد زیر به عنوان روسای کمیسیون های تخصصی مجلس انتخاب شدند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شد.

عزت الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شد.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی شد.

محمدرضا رضائی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شد.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی شد.

جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شد.

فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شد.

حجت الاسلام ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شد.

 علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم مشخص شد.