گیل خبر/ وزیر بهداشت به اقدام ناگهانی وزارت صمت اعتراض کرد.
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت طی نامه ای به رئیس جمهوری از اقدام وزارت صمت برای دستورالعملهای بازگشایی بدون هماهنگی با کمیته ملی مقابله با کرونا انتقاد کرد.