صفحه اول روزنامه  های چهارشنبه ایران و گیلان 29 آبان
گیل خبر/ صفحه اول روزنامه های چهارشنبه ایران و گیلان 29 آبان