گیل خبر/ وی نوشته است: هم به عنوان متهم شعبه مرتضوی هم به عنوان وکیل ده ها روزنامه و روزنامه نگار و فعال سیاسی، بیشترین خاطرات را از دادگاه او و نحوه قضاوتش دارم. در یکی از محاکمات مطبوعاتی وقتی به دفعات به قانون ارجاع دادم در کمال خونسردی گفت این همه قانون قانون نکن حرفت را بزن!! پاسخ دادم من ابزاری جز قانون ندارم و در این جایگاه باید از قانون یاد کنم اگر به قانون استناد نکنم پس آواز بخوانم یا... ؟ بیان این مطلب را برهم زدن نظم دادگاه تلقی کرد چون تماشاچیان خندیدند. دستور داد تا مأمور انتظامات بیاید و نگارنده را به زندان ببرد. چون با گفتن اینکه– اگر قانون قانون نگویم پس چه کار کنم– نظم دادگاه را به هم زدم. اگر نبود حضور مرحوم حبیب الله عسگراولادی به عنوان عضو هیئت منصفه در دادگاه به جد اصرار داشت که مرا بازداشت کند. مواردی از این دست فراوان است و ظاهرا قصه پرغصه قاضی مرتضوی پایانی ندارد؛ فردی که چشم های زیادی را گریان کرد و خانواده هایی را به غم نشاند. وقتی نگارنده را به اتهام واهی روانه زندان کرد، به او گفتم زمانی که تو را محاکمه می کنند مجانی وکالتت را برعهده خواهم گرفت. با تمسخر گفت به همین خیال باش تا انقلاب وجود دارد من هم سرباز انقلاب هستم. در پاسخ به او گفتم انقلاب علیه بی عدالتی و خودرأیی برپا شد شما با عملکردت به انقلاب و نیروهای انقلابی لطمه می زنی.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code