گیل خبر/ بابک کاظمی    قضاوت در اسلام از خطیرترین مسئولیتها شناخته شده است و قبول مسئولیت توسط کسی که این مقام شایسته او نیست از بزرگترین گناهان شناخته شده است تا جاییکه پیامبر اکرم (ص) میفرماید: کسی که امری از امور مسلمین را عهدهدار شود در حالی که برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است. حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به داوری چنین فرمود: «ای شریح! تو در جایی نشستهای که جز پیامبر یا جانشین او شخصی بر آن نمی نشیند». درخصوص اهمیت وحساسیت این شغل خطیرمطالب فراوانی ازائمه ومعصومین وجودداردکه همگی برخطیربودن این منصب حساس اشاره نموده اندوقضات رابه اجرای دقیق عدالت برای تمامی شهروندان توصیه نموده اند سعیدمرتضوی یکی ازهزاران قضاتی بودکه درسنین جوانی به منصب قضارسیدفردی که که مطمئناشایسته این منصب حساس نبود. سعیدمرتضوی قاضی نه چندان دورقوه قضاییه ومتهم فعلی برای اولین بارنامش درسال 70برسرزبانها افتادزمانی که وی قاضی شعبه 1410دادگاه انقلاب بود که دراین سال نشریات زیادی راتوقیف و نان عده ی زیادی را آجر کرد. وی درسال 77دست به حکم جنجالی دیگری زد درنوع خودش بیسابقه بود و آن هم انحلال دادگاه مطبوعات بود وبهانه اش هم عدم حضور5نفرازاعضای هیات منصفه دردادگاه محاکمه روزنامه کیهان بود. قاضی جنجالی سالهای قبل مخالف تمام عیارسیاسیون وروزنامه نگاران اصلاح طلب بود فردی که عده ی زیادی ازدانشجویان وروزنامه نگاران معروفی ازجمله عبدی ,گنجی,باقی,پالیزدار,بورقانی,جلایی پوروزهرکاظمی رادستگیر و رورانه بازداشتگاه نمود؛فردی که بعدها مشخص شد درقتل زهراکاظمی عکاس ایرانی کانادایی بعنوان متهم نقش دارد. این قاضی کهنه کارو جنجالی درسال 87طبق تحقیق وتفحصی که مجلس هفتم ازقوه قضاییه داشت نقش اساسی درفروش سئوالات کنکورهم داشته است . شاه بیت اقدامات  مرتضوی زمانی مشخص ومحرز شدکه درسال 88بواسطه ی اعتراضات عده ای نسبت به نتایج انتخابات بازداشتگاهی بنام (کهریزک)بوجودامد. بازداشتگاهی که عده ای بدستورقاضی سعیدمرتضوی در آن بازداشت شده بودند و از کمترین حقوق اولیه انسانی دربازداشتگاه برخوردارنبودند وهمین مسله منجربه کشته شدن عده ای از بازداشتی ها ازجمله روح الامینی,کامرانی,جوادی فر,کارگرو..شدکه بعدازپیگیری های متعددتوسط نهادهای مختلف مقصران شناسایی ومعرفی شدند که سعیدمرتضوی دادستان تهران نیزجز آن ها بود که همین مسله منجربه تعلیق ایشان ازمنصب قضاوت شد ولی وی توسط رییس دولت وقت درقوه ی مجریه بکارگرفته شد تا اینکه اخیرا خبری مبنی برجلب وبازداشت وی توسط شعبه 22دادگاه تجدیدنظرانهم بواسطه ی پی گیری وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی صادرشد واین حکم یاداور بهرامی بودکه همواره گورمی گرفت اماخودبالاخره نصیب گورشد . همان دادستانی که درجایگاه مدعی العموم انسانهای بی گناهی راگناهکاروپرونده دار کرده بود خود به جرم مشارکت درکشته شدن همان انسانهای بی گناه پرونده دار وگناهکارواقعی شناخته شد ولی کاش میشد سعید مرتضوی را به همان بازداشتگاهی که درزمان وی خبرسازشد روانه می کردند تا دوسال حبسش رادرکهریزک سپری می کرد تا شاید اندکی وجدان نااگاهش بیدارمیشد ومی فهمید که کهریزک جای متهمی بمانند مرتضوی بود نه بی گناهانی مثل روح الامینی و کارگر.... بهرحال امیدواریم چنین برخوردهادرهمه ی سطوح برای تمامی خاطیان ازقانون باشد تاانشاله شاهداجرای مساوات وعدالت درکشورازسوی همه ی مسئولین خصوصا عاملین اصلی اجرای ان یعنی قوه قضاییه باشیم. گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code