به گزارش گیل خبر، علیرضا حسنی با تاکید با اینکه وحدت رویه در برگزاری برنامه های فرهنگی حلقه مفقوده و خلایی است که به وضوح در اجرای برنامه ها در سطح شهر احساس میشود اظهار داشت: برای جلوگیری از موازی کاری در انجام کارهای فرهنگی ایجاد کمیته یا کارگروهی با حضور تمامی ادارات و دستگاههای که در بخش فرهنگ فعالیت دارند به شدت احساس می شود. وی بستر سازی و زمینه سازی برای توسعه فرهنگی و ایجاد ظرفیتهای عمومی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر نیاز مند این است که از انجام فعالیتهای فرهنگی در سطح شهر رشت به صورت جزیزه ای جلوگیری شود، چرا که همان طور که مدیریت یکپارچه شهری نداریم، فقدان مدیریت یکپارچه فرهنگی نیز کاملا ملموس می باشد. رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برقراری ارتباطی تعریف شده و براساس برنامه در بین سازمانهای متولی فعالیتهای فرهنگی را لازم و ضروری دانست و افزود: باید برای کیفیت بخشی به برنامه های فرهنگی و افزایش اثرگذاری آن وحدت رویه در بین سازمانها و دستگاه های فعال در امور فرهنگی ایجاد شود. وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت این آمادگی را دارد که میزبان و یا دبیر این کمیته باشد گفت: به این ترتیب همه حوزه های فرهنگی در یک تقویم مشخص و برنامه محور می توانند فعالیتهای مشترکی را ارائه دهند . علیرضا حسنی با تاکید بر اینکه عدم هماهنگی در بین سازمانها و نهادهای متولی فرهنگی باعث کاهش کیفیت برنامه های اجرایی می شود افزود: برای اینکه فعالیتها به صورت یکپارچه پی گیری و دنبال شود نیاز به تشکیل این کارگروه به شدت احساس می شود. وی هم افزایی؛ افزایش کارایی و اثرگذاری ؛ بهره گیری از توان هر سازمان به صورت تخصصی در اجرای برنامه ها را از اهداف تشکیل این کارگروه عنوان کرد و گفت: حمایت هدفمند و برنامه ریزی شده از ایده ها و خلاقیت های همشهریان و هم استانی ها یکی از مهم ترین ثمراتی است که می توان با تشکیل این کارگروه محقق شود. وی با بیان اینکه این کمیته می تواند توسعه کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی را از طریق تدوین ضوابط و استانداردهای شاخص های فرهنگی محقق سازد خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی بین سازمانها علاوه بر افزایش کیفیت فعالیتهای اجرایی سبب کاهش هزینه ها نیز می شود.