به گزارش گیل خبر، عبدالله مقامی این شعر طنز را در وصف وزیر امور خارجه سروده است!
  نقل و نبات است جواد ظریف خوش حرکات است جواد ظریف خواستنی، خوردنی و خوشمزه مثل دونات است جواد ظریف یأس و غم و نق نق و ناراحتی با همه کات است جواد ظریف. اِند مرام است و ته معرفت اصل جوات است جواد ظریف گفت به دختر پسری پای چت اوج سوات! است جواد ظریف دوستی دوست و بیگانه را عین ملات است جواد ظریف فارسی اش خوب ولی در ویَن در «وات» و «نات» است جواد ظریف بعد از آن خر تو خر دورِ قبل اصل ثبات است جواد ظریف بعد چنان حالت پا در هوا چتر نجات است جواد ظریف قافیه هر چند غلط، گاه گاه شاکی و قاط است جواد ظریف بر صف و آرایش دلواپسان گنده و لات است جواد ظریف الغرض ای تشنه لبان! مشتلق! آب حیات است جواد ظریف /نامه