ویژگی های پسر استقلالی سید حسن خمینی به روایت پدر پرسپولیسی اش
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ ۰۴:۳۰ چاپ
به گزارش گیل خبر، عکس هایی که د ر اینستاگرام می گذارد ، او را اینطور معرفی می کند ؛ پسری خانواد ه د وست که علاقه خاصی به پد ر، خواهر و برد ار کوچکترش د ارد . البته هرازگاهی هم با مهر از زحمت های ماد ر صحبت می کند . د ر کنار بحث های خانواد گی، او وارد حوزه های د یگر هم می شود . از اعتراض به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی گرفته تا همراهی هنرپیشه ها. سید احمد حتی د ر زورخانه د انشگاه تهران هم د ید ه شد ه و ابایی ند ارد از سوارکاری و سورتمه سواری اش یا از انتظاری که د ر رستوران برای غذا می کشد ، عکس بگذارد و صحبت کند . سید احمد حتی خود ش خبر معمم شد نش را تایید کرد و عکس با عمامه اش را د ر صفحه اینستاگرامش گذاشت. اما بحث اصلی که د رباره او مطرح است، فوتبال است. سید احمد هر از گاهی عکس های کوهنورد ی اش با د وستان و پد رش، سید حسن را منتشر می کند ، اما علاقه اش به فوتبال و استقلال جد ی تر است. او فوتبال را از حاج سید احمد ، پد ربزرگش و پد رش سید حسن به ارث برد ه. د ایی هایش علی و مرتضی اشراقی هم فوتبال بازی می کرد ه اند . حتی به گفته مجید نائینی، مربی خانواد ه امام خمینی محمد تقی پسر مصطفی هم فوتبالیست بود ه. اما بر خلاف بیشتر اعضای خانواد ه، سید احمد استقلالی است. او د ر د ربی روی سکوها حاضر می شود و برای پرسپولیسی ها کری می خواند و با مربیان تیم هم رابطه خوبی د ارد . همه اینها را می شود د ر عکس های صفحه اینستاگرامش د ید . سید احمد قبل از آخرین د ربی با امیرقلعه نویی عکس گرفته بود ، د ر همان بازی عکس خود ش د ر استاد یوم را منتشر کرد ، البته با چهره ناراحت. عکس سوم از این بازی هم مربوط به حضور او د ر رختکن بود . رای اطلاعات بیشتر از فعالیت های فوتبالی سید احمد و بقیه اعضای خانواد ه خمینی، با مجید نائینی، مربی سابق تیم های پایه پرسپولیس صحبت کرد یم که به گفته خود ش نزد یک به بیست و هشت سال است مربی فوتبالی این خانواد ه است. شما مربی سید احمد خمینی هستید . جسته گریخته تمرین می کنید یا اینکه تمرینات تان منظم و مد اوم است؟ هفته ای یکی د و بار تمرین د اریم. تعجب کرد یم که شما مربی اش هستید ، او استقلالی است و شما پرسپولیسی، چطور با هم کار می کنید ؟ پد ربزرگش پرسپولیسی بود . بله حاج سید احمد پرسپولیسی بود . د ر مصاحبه ای هم که با کیهان ورزشی کرد ه بود ، گفته بود که پرسپولیسی بود ه و از اول طرفد ار شاهین. ولی نوه اش خیلی استقلالی است. انشاءالله او را هم به راه راست می آوریم! بازی اش چطور است؟ خوب است. واقعا خوب است یا به خاطر اینکه سید احمد خمینی است، می گویید خوب است؟ نه خوب است. سرعتی است. سرعت عملش بالاست . تصمیم گیری هایش خیلی خوب است و تکنیکی است. وقت می گذارد یا تفننی فوتبال بازی می کند ؟ هفته ای یکی د و بار برای تمرین می آید . جایی هم بازی می کند یا فقط تمرین است؟ فعلا فقط تمرین است. البته بازی هم می کند . باشگاهی بازی می کند ؟ نه باشگاهی نیست. خود حاج حسن آقا هم بازی اش خوب بود . علی اشراقی هم خوب بازی می کرد . ظاهرا بعد از سید احمد که پرسپولیسی بود ، همه آنهایی که د ر خانواد ه امام فوتبالی بود ند ، استقلالی شد ند . نه اشراقی پرسپولیسی است. بقیه هم ان شاءالله د رست می شوند . (با خند ه) شما با سید حسن هم رفاقت د ارید . د ر یکی د و عکس کنار هم هستید . بله رفافت د اریم. نمی گوید سید احمد سمت فوتبال نیاید ؟ نه کاری با فوتبال بازی کرد ن سید احمد ند ارد . د رس هم می خواند . حوزه هم هست، چند عکس با لباس روحانی و عمامه د ارد . بله تازه معمم شد ه و قرار است سخنرانی کند و منبر بنشیند . با شما سر پرسپولیس و استقلال کری نمی خواند ؟ کری که نمی تواند نخواند . به بقیه می گوید ، ولی خب نمی تواند جلوی من برای پرسپولیس کری بخواند . قرار نیست که فوتبالیست بشود ؟ از نظر من می تواند بشود . جد ا؟ می تواند ولی نمی شود . بعید است که بازی کند . ولی خیلی خوب است. د ر چه پستی بازی می کند ؟ فوروارد است. از نظر جثه ضعیف نیست؟ به نظرتان خلعتبری از نظر جثه ضعیف نیست؟ خد اد عزیزی ضعیف نیست؟ ولی فوروارد د رجه یک است. خیلی تند و تیز و تکنیکی است. خیلی خوب است. د و سال است که با شما تمرین می کند ؟ نه د و سال نیست . بیست و هفت هشت سال است که من نوه ها و نتیجه های امام را تمرین می د هم. وقتی سید احمد هنوز به د نیا نیامد ه بود ، من با خانواد ه امام کار می کرد م. هنوز پد رش مجرد بود . از چند سالگی با شما کار می کند ؟ با من هم بود ه. با مربی های د یگر هم کار کرد ه ولی بیشتر با من بود ه. موقعی که شما د ر پرسپولیس بود ید ، سر تمرینات پرسپولیس می آمد ؟ می آمد . چرا نباید می آمد ه؟ می آمد و بازی هم می کرد . خیلی استقلالی است. سرتمرین پرسپولیس می برد مش بلکه د رست شود . (با خند ه) ولی فوتبالش خیلی خوب است. بازی سید حسن هم خوب بود . علی اشراقی هم خوب بازی می کرد . محمد تقی هم فوتبالش خوب بود . مسیح بروجرد ی، نوه د ختری امام هم بازی اش خوب بود . ظاهرا غیر از خود شما فوتبالیست های د یگری هم هستند که د ر این بازی های د ستگرمی شرکت می کنند . معمولا خیلی ها می آیند . مثلا رضا شاهرود ی، امیرحسین اصلانیان و ... می آیند . د اورها هم چند نفری هستند که با ما بازی کرد ه اند . سید حسن خود ش هم بازی می کند ؟ گاهی اوقات بازی می کند . با شما؟ نه چند ین سال است که با ما نیامد ه. ولی گاهی اوقات بازی می کند . /تماشاگران امروز
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code