در سایه غفلت همیشگی و عدم توجه به تاریخ گذشته؛
اسناد مجاهدت های گیلانیان در مشروطه به تبریزی ها فروخته شد
19 مرداد 98

گیل خبر/ کشتی حکومتش را به گل نشسته می دید. محمدعلی شاه که فکر می کرد با قلع و قمع مجاهدان، مشروطه را در نطفه خفه کرده، فکر نمی کرد این بار فوج فوج مشروطه خواه از پشت کوه های ...

کوتاهی متولیان فرهنگی؛
اسناد مشروطه گیلان به تبریز واگذار می شود
30 اردیبهشت 98

گیل خبر/ مهری شیرمحمدی، دوسال پیش راه اندازی موزه مشروطه از سوی شورای شهر رشت وعده داده شد، داشتن حداقل اسناد برای پیوستن موزه مشروطه به موزه های کشور الزامی است. به دنبال کوتاهی در خرید اسناد، اکنون قرار است اسناد مشروطه ...