mahar-tavarom
با ارسال نامه ای به رییس شورای شهر پنجم رشت ؛
فاطمه مقیمی از کاندیداتوری شهرداری رشت انصراف داد
20 مهر 97

 گیل خبر / سرویس شهری : دکتر سید فاطمه مقیمی  کارآفرین موفق رشتی و  عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران  که در دقایق آخر به لیست کاندیداهای شهرداری رشت اضافه شد با ارسال نامه ای به رییس شورای شهر رشت ...