از سوی اداره ارشاد شهرستان رشت:
تکذیب مجوز کارگاه آموزشی حرکت مدرن (موزون)در نمایش شهر رشت
13 دی 95

به گزارش گیل خبر به دنبال انتشار مطلبی در پایگاه خبری پیک دانشجو با عنوان «آیا مشکل زنان و دختران شهر ما بلد نبودن حرکات موزون مدرن در بازیگری است یا حرکات ناموزون برخی مسئولین؟» که در اعتراض به کارگاه ۵ ...