گیل خبر/ مجید علیدوست دافساری موضوع جرم در حوزه نوجوانان با اصطلاح بزهکاری معروف بوده و کاربرد دارد بنابراین با توجه به اتفاقاتی که اخیراً در فراسوی شهرمان رخ داده نگارنده را مجاب نموده تلویحا مطلبی را تحت این عنوان یادداشت نماید. نوجوانان ...

گیل خبر/ صدیقه مرادی* اداره یک جامعه انسانی براساس نظم و هنجارهای اجتماعی می باشد، هنجاری های اجتماعی نیز را میتوان شیوه های رفتاری دانست که تعیین کننده کنش متقابل میان مردم می باشد که پیروی از آنها تعادل و نظم ...