گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون و830 هزار ریال - 610 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 400 هزار ریال - 200 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و 400 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 50 میلیون و440 هزار ریال + 200 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 600 هزار ریال بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و 500 هزار ریال بدون ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 52 میلیون و900 هزار ریال + 3 میلیون و250 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 500 هزار ریال + 500 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون و650 هزار ریال + 330 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون ریال + 200 هزار ریال هر گرم ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون و320 هزار ریال + 320 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 900 هزار ریال + 200 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 800 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون ریال + 200 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 700 هزار ریال بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 700 هزار ریال + 100 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون ریال + 150 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون ریال - 700 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون ریال + 300 هزار ریال هر گرم طلای 18عیار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 48 میلیون و 850 هزار ریال + 330 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 700 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 700 ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 48 میلیون و 520 هزار ریال - 500 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 600 هزار ریال - 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی48 میلیون و 470 هزار ریال + 720 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 500 هزار ریال + 10 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 500 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی48 میلیون و 10 هزار ریال + 700 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 400 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 800 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی47 میلیون و 310 هزار ریال + 110 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 300 هزار ریال - 500 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 800 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی47 میلیون و 200 هزار ریال - 600 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 800 هزار ریال - 400 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 900 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی47 میلیون و 800 هزار ریال - 3 میلیون و 630 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 200 هزار ریال - 500 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی50 میلیون و 870 هزار ریال - 6 میلیون و830 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 800 هزار ریال + 300 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی57 میلیون و 700 هزار ریال + 6 میلیون و650 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 500 هزار ریال بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و 600 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی49 میلیون و 50 هزار ریال + 280 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 500 هزار ریال + یک میلیون ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و 500 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی48 میلیون و 770 هزار ریال + 22 میلیون و370 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون ریال + 200 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون ریال + 300 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی46 میلیون و 400 هزار ریال - 380 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 800 هزار ریال بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 700 هزار ریال - ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی46 میلیون و 820 هزار ریال + 820 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 800 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 800 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی46 میلیون ریال + 150 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 700 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 هزار ریال بدون تغییر هر ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی45 میلیون و 850 هزار ریال - 270 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 600 هزار ریال - 200 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی46 میلیون و 100 هزار ریال + 160 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 700 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی45 میلیون و 940 هزار ریال + 480 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 600 هزار ریال + 300 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی45 میلیون و 460 هزار ریال - 190 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 300 هزار ریال - 200 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 400 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی45 میلیون و 650 هزار ریال + 460 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 500 هزار ریال بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 500 هزار ریال بدون ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی45 میلیون و 190 هزار ریال - 550 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 500 هزار ریال - 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 500 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی45 میلیون و 760 هزار ریال + 860 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 600 هزار ریال + 300 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی44 میلیون و 230 هزار ریال - 820 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 200 هزار ریال - 300 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 200 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی45 میلیون و 50 هزار ریال + 390 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 500 هزار ریال بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 هزار ریال + ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی44 میلیون و 660 هزار ریال + 510 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 500 هزار ریال - 300 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 500 هزار ...

گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی44 میلیون و 150 هزار ریال             + 550 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 800 هزار ریال            ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی43 میلیون و 550 هزار ریال - یک میلیون و350 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 700 هزار ریال - 300 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی44 میلیون و 900 هزار ریال - 650 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون ریال - 700 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون ریال - 700 هزار ریال هر گرم ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی45 میلیون و 550 هزار ریال - 520 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 700 هزار ریال - 400 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و 700 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی46 میلیون و 70 هزار ریال - 50 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 100 هزار ریال بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی16 میلیون و 100 هزار ریال بدون ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی47 میلیون و 20 هزار ریال + 250 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 100 هزار ریال + 400 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی16 میلیون و 100 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی46 میلیون و 670 هزار ریال + 750 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 700 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و 800 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی 45میلیون و 920هزار ریال + 340هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 24میلیون و 600هزار ریال + 600هزار ریال ربع سکه بهار آزادی 15میلیون و 600هزار ریال + 100هزار ریال هر گرم طلای ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی45 میلیون و580 هزار ریال + 240 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون ریال + 200 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و 500 هزار ریال + 100 هزار ...