گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 25 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 250 تومان (-850  تومان)

یورو:57 هزار 210 تومان (-890 تومان)

تمام سکه: 31 میلیون و 188 هزار تومان (-دو میلیون و 616 هزار تومان)

نیم سکه بهار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 14 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 200 تومان (+670 تومان)

یورو: 55 هزار و 940 تومان (+560 تومان)

تمام سکه: 30 میلیون و 205 هزار تومان (+151 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 16 میلیون و 240 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 13 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 530 تومان (+230 تومان)

یورو: 55 هزار و 380 تومان (-40 تومان)

تمام سکه: 30 میلیون و 54 هزار تومان (+258 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 16 میلیون و 190 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 12 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 300 تومان (-100 تومان)

یورو: 55 هزار و 420 تومان (-220 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 796 هزار تومان (+101 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 11 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 400 تومان (-80 تومان)

یورو: 55 هزار و 640 تومان (-140 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 695 هزار تومان (-111 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 7 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 70 تومان (-10 تومان)

یورو: 55 هزار و 640 تومان (+350 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 615 هزار تومان (+218 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 1 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 250 تومان (-200 تومان)

یورو: 54 هزار و 830 تومان (-470 تومان)

تمام سکه: 28 میلیون و 946 هزار تومان (-14 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 30 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 450 تومان (+350 تومان)

یورو: 55 هزار و 300 تومان (+560 تومان)

تمام سکه: 28 میلیون و 960 هزار تومان (+153 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون و 160 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 13 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 450 تومان (-450 تومان)

یورو: 55 هزار و 240 تومان (+240 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 541 هزار تومان (-554 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 11 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 900 تومان (+500 تومان)

یورو: 55 هزار تومان (+670 تومان)

تمام سکه: 30 میلیون و 95 هزار تومان (+661 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 10 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 400 تومان (-220 تومان)

یورو: 54 هزار و 330 تومان (-430 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 434 هزار تومان (+88 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 620 تومان (+340 تومان)

یورو: 54 هزار و 760 تومان (+600 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 346 هزار تومان (-194 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 8 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 280 تومان (-220 تومان)

یورو: 54 هزار و 160 تومان (-320 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 540 هزار تومان (-311 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 7 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 500 تومان (-700 تومان)

یورو: 54 هزار و 480 تومان (-740 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 851 هزار تومان (-695 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 6 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 200 تومان (+930 تومان)

یورو: 55 هزار و 220 تومان (+1070 تومان)

تمام سکه: 30 میلیون و 546 هزار تومان (+1 میلیون و 56 هزار تومان)

نیم سکه بهار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 29 مهر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 500 تومان (-850 تومان)

یورو: 53 هزار و 540 تومان (-560 تومان)

تمام سکه: 28 میلیون و 951 هزار تومان (-300 هزار تومان)

نیم سکه بهار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 29 شهریور 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 400 تومان (-80 تومان)

یورو: 52 هزار و 770 تومان (-100 تومان)

تمام سکه: 27 میلیون و 888 هزار تومان (-161 هزار تومان)

نیم سکه بهار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 26 شهریور 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 680 تومان (-70 تومان)

یورو: 53 هزار و 30 تومان (-440 تومان)

تمام سکه: 28 میلیون و 440 هزار تومان (+100 هزار تومان)

نیم سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 22 شهریور 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 750 تومان (+270 تومان)

یورو: 53 هزار و 470 تومان (+300 تومان)

تمام سکه: 28 میلیون و 340 هزار تومان (+337 هزار تومان)

نیم سکه بهار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 21 شهریور 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 480 تومان (-220 تومان)

یورو: 53 هزار و 170 تومان (-120 تومان)

تمام سکه: 28 میلیون و 3 هزار تومان (-141 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 20 تیر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 350 تومان (-450 تومان)

یورو: 54 هزار و 350 تومان (-210 تومان)

تمام سکه: 28 میلیون و 142 هزار تومان (-459 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 10 تیر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 700 تومان (+400 تومان)

یورو: 54 هزار و 250 تومان (+360 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 32 هزار تومان (+496 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 14 اردیبهشت 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 54 هزار و 350 تومان (+300 تومان)

یورو: 60 هزار و 240 تومان (+650 تومان)

تمام سکه: 34 میلیون و 41 هزار تومان (+492 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 19 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 28 اسفند 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 47 هزار و 900 تومان (+600 تومان)

یورو: 51 هزار و 500 تومان (+640 تومان)

تمام سکه: 30 میلیون و 800 هزار تومان (+800 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 18 میلیون و 500 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 اسفند 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 48 هزار و 850 تومان (-دو هزار و 250 تومان)

یورو: 52 هزار و 210 تومان (-دو هزار و 180 تومان)

تمام سکه: 27 میلیون تومان (-یک میلیون و 200 هزار تومان)

نیم سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 23 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 45 هزار و 620 تومان (+750 تومان)

یورو: 48 هزار و 820 تومان (+670 تومان)

تمام سکه: 24 میلیون و 700 هزار تومان (+350 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 20 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 870 تومان (+470 تومان)

یورو: 48 هزار و 150 تومان (+510 تومان)

تمام سکه: 24 میلیون و 350 هزار تومان (+300 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 14 ...

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز (پنجشنبه، ۱۷ آذرماه) با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد.گیل خبر/ به گزارش ایرنا، هر قطعه سکه طرح جدید در ساعت ۱۵ و ...

 قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز (دوشنبه، ۱۴ آذرماه) با ۱۵۰هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.گیل خبر/ به گزارش ایرنا، هر قطعه سکه طرح جدید در ساعت ۱۵ و ۳۰ ...

سال ۱۴۰۱، در ۳ ماهه نخست با رشد همه بازارهای مالی همراه بود. در این میان سکه بیشترین و دلار صرافی ملی کمترین رشد را تجربه کردند. طلا نیز در جایگاه دوم بیشترین رشد قرار گرفت. بازدهی بازارها در بهار ...

آغاز تلاطم در بازار ها با مصوبه ضدبرجامی نمایندگان مجلس؛
دلار و سکه صعودی شدند
11 آذر 99

مصوبه امروز مجلس برای لغو اجرای پروتکل الحاقی، در همان ساعات اولیه قیمت دلار را تا کانال ۲۶ هزار تومان بالا برده است. مجلس یازدهم با شعار حمایت از معیشت مردم روی کار آمده، اما در چند ماهی که از ...

نگاهی به برخی قیمت ها، پیش و پس از انتخابات آمریکا؛
از کاهش ۲۰ درصدی قیمت دلار تا ریزش ۲۱ درصدی پراید
18 آبان 99

با مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا و مسجل شدن خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید، قیمت‌ها در ایران به گونه‌ای کاهش یافت که در چندین سال اخیر نمونه آن مشاهده نشده است

گیل خبر/ به نقل از انتخاب؛ با مشخص شدن ...

قیمت سکه و ارز در گشایش های امروز با روند افزایشی مواجه شدند به طوری که اکنون سکه در قیمت 15 میلیون تومان قرار دارد و دلار بازار آزاد نیز با عبور از مرز 30 هزار تومان به 30 هزار ...

نایب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه روند قیمت سکه همچنان سینوسی است، علت افزایش عجیب قیمت سکه در روز گذشته را ناشی از اخبار جلسه شورای امنیت ملی دانست که پس از آن و آرام ...

 

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی73 میلیون و500 هزار ریال + 100 هزار ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: قیمت تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

 

گیل خبر/ بنابر اعلام اتحادیه طلا و سکه رشت، قیمت سکه‌ تمام بهار آزادی ...

براساس گزارشی که روز گذشته سایت دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا منتشر کرده است، در تاریخ 11 تیرماه دیوان داوری در پرونده الف 15(چهار) و الف 24 رای شماره 602 خویش را صادر کرد. به گزارش گیل خبر ، این ...