گیل خبر/ دانشجویان بسیجی دانشگاه شیراز در حمایت از افراد بی سرپناه و کارتن خواب ها شب گذشته را در خیابان و در مقابل شورای شهر شیراز در سرمای هوا به صبح رساندند.

ایدز، بیکاری، کارتن خوابی
پیش روی آسیب های اجتماعی به سوی زنانه شدن
21 اردیبهشت 94

به گزارش گیل خبر، پدیده ها و آسیب های اجتماعی در سال های گذشته روندی را طی کرده تا بیشتر عبارت زنانه شدن را یدک بکشند. اعتیاد، ایدز، سوانح رانندگی، فقر و کارتن خوابی معضلاتی است که تازگی ها رنگ و ...