بر اساس آمارها بیشترین افزایش قیمت خوراکی ها در آذر نسبت به آبان مربوط به شیرخشک با ۴.۶ درصد و تخم مرغ ماشینی با ۳.۷ درصد بود.گیل خبر/ به نقل از انتخاب،بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آذر ۱۴۰۱ ...