آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه همیشه معتقد بوده،  برجام یک دستاورد مهم دیپلماتیک است، گفت که برای از دست ندادن برجام تلاش خواهد کرد.گیل خبر/ به گزارش ایرنا:آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه به وقت ...