گیل خبر/ دکتر محمد دوزنده نرگسی، دبیر سازمان نظام پزشکی رشت در مصاحبه با خبرنگار گیل خبر توضیح داد: متاسفانه شرکت های بیمه متعاقب قراردادی که با پزشکان و موسسات درمانی منعقد می کنند، بعضا تعهدی در قبال انجام مفاد ...