در بررسی های بانک مرکزی از وضعیت چک های مبادله ای تیرماه مشاهده می شود سهم گیلان از برگشتی ها همواره کمتر از سایر استان ها بوده است. این رکورد در تمام ماه های سال جاری ثبت شده و در ...