مرکز رسانه قوه قضاییه از "اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم تلاش‌های صورت گرفته به منظور جلب رضایت اولیای دم" خبر داد.گیل خبر/ به گزارش ایسنا مرکز رسانه قوه قضاییه ...

 آرمان عبدالعالی برای بار ششم جهت اجرای حکم به قرنطینه منتقل شد.گیل خبر/ به نقل از اعتماد آنلاین: آرمان عبدالعالی برای بار ششم جهت اجرای حکم به قرنطینه منتقل شد.

پدر غزاله شکور گفت: «آرمان امروز در تاریخ ۳۰ آبان ماه ...