آزمون کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی ،کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و استخدام پیمانی دانشگاهها و موسسات آموزشی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۰ در ...