گیل خبر/ علی دارا*

*پژوهشگر و فعال رسانه ای

مسئله توسعه و افزایش توان تولید داخلی باهدف رونق اقتصادی کشور، یکی از دغدغه‌هایی است که قریب به 12 سال در نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری خود را نمایان کرده است.

 

رونق تولید ...