با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان؛
دومین شماره طنز گیل آقا
9 اسفند 99

گیل خبر/ دومین شماره طنز گیل آقا با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان

کاری از گروه چند رسانه ای گیل خبر

نویسنده: شاهد وزیری