از فعال شدن تعاونی مسکن تا ارتقای خدمات رفاهی کارکنان؛
درخواست های شورای مرکزی مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت از سرپرست
17 مهر 99

اعضای شورای مرکزی مجمع صنفی کارکنان شهرداری با سرپرست شهرداری رشت دیدار و گفتگو کردند.

گیل خبر/ یاسر صفاکار سخنگوی شورای مرکزی مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت ضمن تشکر از ناصر عطایی به دلیل ایجاد آرامش و ثبات در شهرداری اظهار ...

به عبارت دیگر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ، تخریب مستحدثات را شامل نمی شود.آرای صادره از محاکم نیز مؤید همین مهم است که در هیچکدام از موارد قانون، مجوزی برای شهرداری جهت تخریب بدون رای کمیسیون ماده صد صادر ...

امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد ، مسامحه در واکنش به ارتکاب تخلف ،تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون برخورد کننده به قانونی ناکارآمد ، مزموم شمرده نشدن تخلف ساختمانی و حتی از همه تلختر نگاه ...