گیل خبر/ بارش برف بهاری در ارتفاعات اسالم تالش 

 

عکس:سونیا قنبری