به گزارش گیل خبر، رهبر انقلاب خطاب به منتقدان تیم مذاکره کننده گفتند: انتقادکردن آسان تر از عمل کردن است...مثل این است که شما کنار یک استخرى ایستاده اید، دارید تماشا می کنید؛ یک نفر هم رفته است روى ارتفاع، از ده مترى می خواهد شیرجه بزند. خب، شیرجه می زند، شما که اینجا کنار استخر ایستاده اید، می گویید هان! این پایش خم شد و...بله، این اشکال است امّا شما زحمت بکشید از این دایو بروید بالا، سرِ آن ده مترى به آب یک نگاهى بکنید، آن وقت قضاوت بکنید! 15-6-24-18813khabar1