به گزارش گیل خبر، بر اساس آخرین خبر ها دو طرف در طی این نشست آخرین وضعیت مذاکرات را بررسی کردند. 293806_431