به گزارش گیل خبر ، وی با بیان اینکه شرکت مدیریت صادرات از سوی بخش خصوصی و با پیگیریهای مستمر این سازمان در منطقه آزاد انزلی به ثبت رسیده افزود: تمامی سرمایه گذاران، تولید کنندگان و صادرکنندگان فعال در مناطق آزاد کشور و محدوده این منطقه می توانند از طریق این شرکت اقدام به صادرات به بازارهای هدف نمایند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص مزایای تأسیس این شرکت در منطقه متبوع خود گفت: بازاریابی، فروش کالای بنگاه های کوچک اقتصادی در تمامی کشورهای موفق در زمینه صادرات، از سوی شرکتهای صادرات صورت می گیرد. وی اضافه کرد:خدمات یک شرکت مدیریت صادرات بسیاری از جنبه های مربوط به صادرات از جمله انجام تحقیقات بازار،ترتیب امور حمل ونقل، تعیین توزیع کننده یا نماینده خارجی، حضور در نمایشگاههای خارجی، انجام امور مربوط به تبلیغات، تنظیم اسناد وصورتحسابها را پوشش میدهد. مسرور با بیان اینکه با فعالیت این شرکت صادرات، گام عملی در مسیر تحقق وظایف محوله در قالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی برداشته شد تصریح کرد: حمایت از شرکت های صادرکننده به منظور کسب درآمد ارزی و اشتغالزایی بیشتر ، راهبرد اصلی این سازمان در برنامه ها و خدمات قابل ارائه است. وی در رابطه با لزوم تشکیل شرکت مدیریت صادرات در منطقه متبوع خود گفت: با توجه به پیچیدگی حضور در عرصه های اقتصاد بین المللی و وجود رقابتهای فزاینده در دست یابی به بازارهای جدید، دقت وتصمیم گیری مطلوب واتخاذ سیاستهای مناسب در سطوح مختلف رقابت در این بازارها ضروری شده، موضوعی که پیش نیاز تأسیس چنین شرکتهایی در سطح جهان شده است.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code