مجری: چی!؟ این که بچه س... فامیل: من نصف این بودم زن گرفتم! این که دیگه لندهوری شده واس خودش!! مجری: آخه این نه درس خونده، نه کار داره... بچه: نه کف کرده! فامیل: شما مگه تلوزیون نمیبینی؟ همش میگن مهم تفاهمه مجری: آخه این بچه اصلاً میفهمه تفاهم ینی چی؟ فامیل: بله که میفهمه خودم بهش یاد دادم،تازه خیلی چیزای دیگه هم بلده،بابایی اونایی که دیروز بهت یاد دادمو بگو به آقای مجری... بچه: نهادینه سازی صرفه جویی در مصرف آب، مبارزه با ترویج فرهنگ غربی، مذاکرات پنج بعلاوه یک مجری: ینی چون چارتا کلمه قلمبه سلمبه یاد گرفته دیگه وقت زن گرفتنشه؟ فامیل: آقای مجری زن گرفتن که چیزی نیس، مردم با همین چارتا کلمه وزیر میشن!