باحضور استاندار گیلان
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ چاپ
دکتر احمد مسجد جامعی، رئیس شورای شهرتهران، هشت رئیس کلانشهر کشور ، استاندار گیلان، دکتر نجفی دکتر رضا جمشیدی، اعضای شورای شهر رشت و معاونان و مدیران برگزار گردید. علیپور، نماینده دبیرخانه اجلاس گفت: این نشست به همنظور هم اندیشی و هم افزایی روساهای کلانشهرها به منظور اتخاذ تصمیمات شهری صورت می گیرد. وی افزود: روسای کلانهشرها تلاش دارند با نشست های مشترک یک وفاق و هماهنگی در موضوعات شهری در کشورر بوجود آورند. وی افزود: امروز تلاش داریم موضوعات مشترک و مبتلابه شهری نظیر مشکلات زیست محیطی، درآمدهای پایدار شهرداری ها، و نحوه نظارت بر مصوبات شوراها از سوی مقامات فرادست را مورد بررسی قرار داده و با تدوین لایحه ای و ارسال آن به مجلس، به دنبال تصویب موضوعات مشترک باشیم. علیپور تصریح کرد: به تازگی سازمان بازرسی قصد اعمال نظر بیشتر بر مصوبات شورا دارد که به نظر می رسد این نظارت نوعی دخالت بر مصوبات شوراها باشد و امروز روسای کلانشهرها پیرامون این مهم نیز تصمیم گیری خواهند کرد.