پیشتازی پزشکیان در گیلان؛
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲۲:۲۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

اختصاصی گیل خبر/ فرآیند شمارش آرا در برخی روستاها و صندوق‌های سیار از ساعت ۱۸ و در برخی شعبه‌ها از ساعت ۲۰ آغاز شده است.

آمار نهایی شهرستان بندرانزلی

پزشکیان ۲۰۲۲۸

جلیلی ۱۲۹۷۶

 شهرستان آستارا

از مجموع ۴۲۵۴۸ رای
پزشکیان. ۳۶۴۲۹
جلیلی ۶۱۱۹

آمار بخش لشت نشاء

پزشکیان ۵۸۵۳

جلیلی ۵۰۶۰

کل صندوق های کیاشهر

پزشکیان ۶۵۵۱
جلیلی ۴۶۹۱

بخش رحمت آباد و بلوکات (بجز دو صندوق توتکابن)

پزشکیان 4504

جلیلی 2564

از میان 25 صندوق شمارش شده بخش مرکزی شفت؛

مسعود پزشکیان 2270
سعید جلیلی 1536

از مجموع ۲۷۶۳۰ رای شمارش شده صندوق های فومن

پزشکیان ۱۷۴۲۰ رای
جلیلی ۱۰۲۱۰ رای

آمار صندوق های خمام

پزشکیان 8881
جلیلی 5970

از میان ۲۹ صندوق شمارش شده ماسال

پزشکیان ۵۷۰۳

جلیلی ۲۶۸۷

تجمیع شمارش آرا در شهرستان صومعه‌سرا

مسعود پزشکیان ۳۱۵۹۲

سعید جلیلی ۱۹۲۰۴

 بخش تولمات
۶۱۷۸ پزشکیان
۳۸۰۱ جلیلی

بخش میرزاکوچک
پزشکیان ۷۲۵۶
جلیلی ۴۴۴۲

بخش ضیابر
پزشکیان ۲۹۰۹
جلیلی ۲۱۱۲

بخش طاهرگوراب
پزشکیان ۳۵۱۲
جلیلی ۲۰۶۷

آمار برخی روستاهای گیلان به شرح زیر است:

سوباتان تالش

پزشکیان 251

جلیلی 52

گالشخیل رضوانشهر

پزشکیان 160

جلیلی 17

خاصکول رودبار

پزشکیان 265

جلیلی 50

صندوق سیار زندانه

پزشکیان 450

جلیلی 50

چروده رودبار

پزشکیان 220

جلیلی 10

جلالوند و مقدم محله پره سر

پزشکیان 148

جلیلی 34

بیمارستان تامین اجتماعی لنگرود

پزشکیان 152

جلیلی 190

باطله 21

چلکاسر

پزشکیان 234

جلیلی 115

فتح کوه

پزشکیان 89

جلیلی 154

باطله 6

اسطلخ جان

پزشکیان 225

جلیلی 116

اغوزبن دشتکان کلورز

پزشکیان 269

جلیلی 110

لشکریان سیاهکل

پزشکیان 167

جلیلی 91

سپردان رودبار

پزشکیان 61

جلیلی 32

سفیدرود

پزشکیان 151

جلیلی 94

تنیان، خون آبکش صومعه سرا

پزشکیان 113

جلیلی 17

بنت اسد صومعه سرا

پزشکیان 191

جلیلی 94

آلمان پستک

پزشکیان 114

جلیلی 27

خانه کنار طاهرگوراب

پزشکیان 157

جلیلی 57

معاف وزیری طاهرگوراب

پزشکیان 112

جلیلی 20

منار بازار طاهرگوراب

پزشکیان 137

جلیلی 72

کردمحله طاهرگوراب

پزشکیان 85

جلیلی 55

پشتیر طاهرگوراب

پزشکیان 90

جلیلی 91

شفت:

مژده بالا شفت
پزشکیان ۶۷
جلیلی ۲۷

کلاچای
پزشکیان ۷۵
جلیلی ۴۵

خرطوم پایین
پزشکیان ۹۷
جلیلی ۷۶

دست‌خط چماچای
پزشکیان ۱۱۶
جلیلی ۳۹

جیرده
پزشکیان ۱۷۹
جلیلی ۱۳۶

نورماس بالا
پزشکیان ۱۰۴
جلیلی ۸۰

سندس رودبار
پزشکیان۱۸۵
جلیلی۸۵

روستای رشی و سی دشت
پزشکیان ۲۸۲
جلیلی ۱۱۸
باطله ۲

چوبر شفت

پزشکیان 427

جلیلی 101

صوفیان ده
پزشکیان ۱۸۶
جلیلی ۱۸۰

ماسال:

صندوق برگسرا
پزشکیان ۸۹
جلیلی ۲۸

صندوق دران
پزشکیان ۱۶۶
جلیلی ۵۴

صندوق سیدمحله
پزشکیان ۱۳۵
جلیلی ۳۱

صندوق سیار طالب دره
پزشکیان ۱۰۸
جلیلی ۳۱

لاهیجان:

میان محله ناصر کیاده

جلیلی 58
پزشکیان 74

نوبیجار
پزشکیان۱۵۳
جلیلی ۸۲

صندوق سپهرپشت
پزشکیان ۷۱
جلیلی ۴۹

حسن بکنده پایین
پزشکیان ۱۳۰
جلیلی ۷۱

پارگام رضوانهشر

پزشکیان 235

جلیلی 33

نوکنده رضوانشهر

پزشکیان 224

جلیلی 124

حاج سری محله رضوانشهر

پزشکیان 199

جلیلی 130

پیلمبرا رضوانشهر

پزشکیان 103

جلیلی 18

پلنگ پاره رضوانشهر

پزشکیان 189

جلیلی 12

قلمباغ رضوانشهر

پزشکیان 193

جلیلی 59

اورمالمال رضوانشهر

پزشکیان 165

جلیلی 34

مسجد قائمیه رودسر رضوانشهر

پزشکیان 78

جلیلی 31

صیقل سرا رضوانشهر

پزشکیان 224

جلیلی 80

جنبه سرا رضوانشهر

پزشکیان 97

جلیلی 212

سیچ آستارا

پزشکیان 385

جلیلی 48

راجعون رودبار
پزشکیان 254
 جلیلی 86

جنبه سرا خجه دره

پزشکیان 154

جلیلی 44

پیل علی ده 

پزشکیان 150

جلیلی 83

مزگده شفت

پزشکیان 100

جلیلی 71

ازبرم
پزشکان 208
 جلیلی 79

بالامحله چوشل
پزشکیان 130
جلیلی 30

مدرسه قائم بالافیدره
پزشکیان ۲۲۹
جلیلی ۸۲

قصاب محله
 پزشکیان 101
 جلیلی 54

کلنگران لفمجان
پزشکیان ۱۱۲
جلیلی ۵۵

لیالستان، آقا سید حسن
پزشکیان ۱۲۶
جلیلی ۱۵۱

روستای چولاب/ کوچصفهان
جلیلی ۱۷۶
پزشکیان ۱۶۷

لیفشاگرد
پزشکیان ۱۸۶
جلیلی ۱۱۴

بریران
پزشکیان ۱۱۴
جلیلی ۸۹

کلاشم بالا
پزشکیان ۱۵۰
جلیلی ۹۰

شیخ محله
پزشکیان ۲۵۸
جلیلی ۱۹۶

هندخاله
پزشکیان ۱۵۹
جلیلی ۱۰۵

گوراب
پزشکیان ۱۶۷
جلیلی ۶۲

ملک سر
پزشکیان ۱۱۸
جلیلی ۳۹

جانباز نشین رحیم آباد

پزشکیان 410 

جلیلی 131

صندوق امامزاده شفیع

 پزشکیان 167
 جلیلی 47
باطله 7

روستای رفتگی صومعه‌سرا
جلیلی ۲۶۵
پزشکیان ۲۵۳

روستای اسطلخ زیر
 پزشکیان 228
جلیلی  134

روستای مسیح محله در پره سر
پزشکیان ۸۹
جلیلی ۱۰ 

روستای کلنگستان پایین
پزشکیان 68
جلیلی 12

روستای بوئین فومن
پزشکیان ۱۵۹
جلیلی  ۱۱۹


روستای قلعه رودخان

پزشکیان ۲۳۰
جلیلی  ۱۴۱

روستای کلاشم

پزشکیان ۱۱۹
جلیلی  ۵۰

گیله سرای ماسال
پزشکیان ۲۶۰
جلیلی ۷۷

روستای امندان
مسعود پزشکیان 86
سعید جلیلی 34
باطله 4

دهستان نوکاشت بخش طاهرگوراب...
پزشکیان ۱۱۵

جلیلی ۱۱۹

روستای ملاسرای بخش طاهرگوراب...
پزشکیان   ۴۵
جلیلی     ۲۳

کتمجان عبدالوهاب
کل آرا ۷۰
پزشکیان ۳۴
جلیلی ۳۰
باطله۶

مدرسه شهید رجایی نارنج پره

مسعود پزشکیان : ۸۷
سعید جلیلی : ۵۴
باطله ۱

روستای زیکسار بخش طاهرگوراب...

مسعود پزشکیان   ۹۴

سعید جلیلی     ۱۳۸


روستا پلنگ پاره پره سر
پزشکیان ۱۸۵
جلیلی ۱۲

روستای کردمحله بخش طاهرگوراب...

مسعود پزشکیان   ۸۴

سعید جلیلی  ۵۶


راجیر بخش طاهرگوراب
پزشکیان  ۸۶
جلیلی۲۲


شالکه
پزشکیان 218
جلیلی40

روستای خرفکوره
 پزشکیان 260
 جلیلی 147

داماش
 پزشکیان 221
جلیلی 61

انزلی:

روستای معاف
پزشکیان ٦٥
جلیلی ٥٤

روستای شیله سر
پزشکیان ٣٧
جلیلی ٣٥

میان محله ابکنار
پزشکیان ٧١
جلیلی ٩١

چای بیجار
پزشکیان ٥٤
جلیلی  ٢٢

تربه بر
پزشکیان ٤٦
جلیلی  ٣٠

خمیران

پزشکیان 58
جلیلی  49

شولم فومن
پزشکیان ۲۳۹
جلیلی ۱۱۸
رای باطله  ۳ 

خرفکل شفت
پزشکیان ۱۷۶

جلیلی ۷۷

 شهادت چوبر شفت
پزشکیان ۲۱۹
جلیلی  ۳۰


کلاشم بالا شفت
پزشکیان ۱۶۰
جلیلی  ۶۰

سالن ورزش شهید نیکویی احمدسرگوراب شفت
پزشکیان ۸۴
جلیلی ۳۰


 روستای لاقان شفت
پزشکیان ۱۸۵

جلیلی  ۴۲

صندوق کوزه گران شفت
پزشکیان ۸۴
جلیلی  ۵۲

 شهدای تکرم شفت
پزشکیان ۱۲۷
جلیلی  ۱۱۹

 کوزان شفت
پزشکیان ۷۴
جلیلی  ۶۸

چسلی ماسال
جلیلی ۱۹۳
پزشکیان ۱۳۴

صندوق سیار ۲ ماسال ( نسا، دوله کوه و...)
پزشکیان ۱۲۰
جلیلی ۵۵

میرمحله شاندمن
پزشکیان ۱۰۷
جلیلی ۳۴

اسطلخ زیر شاندرمن
پزشکیان ۲۲۸
جلیلی ۱۳۴

تنیان صومعه سرا

پزشکیان 1210

جلیلی 1039 

صندوق آقاسید ابراهیم قران

پزشکیان ۲۴۹
جلیلی ۱۳۶


مدرسه شهید رحمتی تازه آباد
 پزشکیان  ۱۴۸

جلیلی  ۷۹

باطله ۴

روستای کوده اباتر  

پزشکیان  ۱۰۹

جلیلی ۷۴


روستای جاده کنار  بخش طاهرگوراب...

پزشکیان   ۸۷

جلیلی  ۹۵


صندوق میرمحله ماسال
پزشکیان ۱۲۳
جلیلی ۱۱۶

بالا محله اباتر
مسعود پزشکیان ۱۵۲
سعید جلیلی ۶۰

شهید باهنر اباتر
پزشکیان ۸۵
جلیلی ۳۹

مسجد جامع دهستان اباتر
پزشکیان ۳۱۲
جلیلی۹۹


نرگستان صومعه سرا

پزشکیان 232
جلیلی 77