شریعتی، نماینده حامی جلیلی در واکنش به این اظهارات آذری جهرمی مبنی بر اینکه «نخواهیم گذاشت ایران به دست طالبان بیفتد» نوشت که این متن صادره از کارشناس پزشکیان علاوه بر توهین صریح به هواداران جلیلی، یک توهین ضمنی و ضد امنیت ملی به همسایه شرقی ایران هم دارد که خلاف قانون و نیازمند رسیدگی عاجل است. ظاهرا بوی کباب احیای پروژه قاچاق مکالمات در دولت احتمالی پزشکیان، آقای طناز امنیتی را حسابی مست کرده است.

گیل خبر/ به گزارش انتخاب: شریعتی، نماینده حامی جلیلی در واکنش به این اظهارات آذری جهرمی مبنی بر اینکه «نخواهیم گذاشت ایران به دست طالبان بیفتد» نوشت که او به طالبان توهین می کند؛ باید این اقدام سریعا رسیدگی شود.


وی نوشت: این متن صادره از کارشناس پزشکیان علاوه بر توهین صریح به هواداران جلیلی، یک توهین ضمنی و ضد امنیت ملی به همسایه شرقی ایران هم دارد که خلاف قانون و نیازمند رسیدگی عاجل است.

ظاهرا بوی کباب احیای پروژه قاچاق مکالمات در دولت احتمالی پزشکیان، آقای طناز امنیتی را حسابی مست کرده است.