هادی حق شناس؛
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

گیل خبر/ هادی حق‌شناس*

*اقتصاددان

در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اصطلاحی در ادبیات سیاسی مردم شکل گرفته است، تحت عنوان نامزدهای پوششی و روکشی. مفهوم آن این است که تعدادی از نامزدهای انتخابات وقتی اقبال مردم را برای خود نمی‌بینند به نفع نامزد همفکر خود انصراف و در صورت انتخاب شدن نامزد مورد نظر سهم خود را در انتخاب اعضای دولت دریافت می‌کنند. در اینجا نمی خواهم به این موضوع ورود کنم آیا همه منصرفین از ادامه تبلیغات ریاست جمهوری پاداش میگیرند یا تعدادی از آنها؟ آیا هر دو جریان به این موضوع اعتقاد دارند و برای این امر مهم برنامه ریزی میکنند یا یک جریان با برنامه وارد چنین سناریویی میگردد؟ آنچه در انتخابات سال ۹۲ پس از انصراف آقای عارف به نفع آقای روحانی رخ داد چنین اتفاقی نیفتاد. یعنی دکتر عارف وارد دولت روحانی نشد اما در انتخابات ۱۴۰۰ پس از انصراف آقایان زاکانی قاضی زاده هاشمی و.... مشاهده شد که این اشخاص در دولت به کار گرفته شدند. آیا مسئله ما این نیست که باید نامزدهای ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی از رجال سیاسی و مذهبی باشند؟ یا به عبارت دیگر مفهوم اصل مذکور در قانون اساسی از منظر مردم نمی‌توان تعبیر کرد که رجال سیاسی مذهبی همان مرد میدان باید باشند؟ سوال مهمتر این است که اینان چه رجالی هستند که هر چهار سال یکبار وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند و سپس به صورت دسته جمعی به یک نامزد حمله می‌کنند و در آخرین روز انتخابات از مناظره کناره گیری می‌کنند و سپس پاداش خود را در تقسیم غنایم اخذ می‌کنند. آیا افرادی که با این رویکرد وارد انتخابات می شوند ، می‌توان اسم رجال را برای آنها برگزید؟


در مناظره دوشنبه شب انتخابات ریاست جمهوری حداقل دو نفر از نامزدها در بیان مطالب و همچنین اعلام مواضع خود در خصوص سوالات مطرح شده توسط کارشناسان رفتار و کنشی از خود نشان دادند که در افکار عمومی اینگونه تلقی شده است که در نهایت این نامزدها از مبارزه انتخابات انصراف خواهند داد و اصطلاحا به نفع نامزدی که میتواند رقیب اصلی باشد کناره گیری خواهند کرد. تکرار این موضوع در دو انتخابات پشت سر هم آیا مفهوم رجال مذهبی سیاسی را مورد ابهام قرار نمی‌دهد؟ گرچه به نظر می رسد با توجه به وجود فضای مجازی و انتشار مواضع نامزدهای ریاست جمهوری هم در انتخابات گذشته و هم در انتخابات جاری، انتخاب را برای مردم راحت‌تر خواهد کرد و مردم حتما پاسخ اینگونه نامزدها را در روز رای گیری خواهند داد.