گیل خبر/ ادامه روند جدول گذاری و سنگ فرش پیاده رو های خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل انجام می شود.