صولت مرتضوی، وزیر کار در جلسه شورای عالی کار با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که به قانون عمل کنیم گفت: پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است، به اضافه ۲ درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید. در غیر این صورت ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنم و بقیه مذاکرات به جلسه فردا موکول می‌شود. اما درخواست من این است بدون حاشیه پردازی از جلسه شورای عالی کار با توجه به قانون دستمزد کارگران را تعیین و آن‌ها را از این نگرانی رها کنیم.

گیل خبر/ به نقل از تسنیم: جلسه امروز شورای عالی کار بعد از 7سال مذاکره بدون نتیجه پایان یافت و بقیه چانه زنی ها برای تعیین دستمزد 1403 کارگران به فردا 27 اسفند ماه در جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد.


صولت مرتضوی, وزیرکار در جلسه شورای عالی کار با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که به قانون عمل کنیم خطاب به شرکای اجتماعی گفت: ما باید به قانون عمل کنیم.ما می گوییم مرجع آمار مرکز آمار ایران است, بنابراین باید به قانون عمل کنیم. مسائل مملکت را باید در تعیین حقوق و دستمزد در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: ما به عنوان دولت جانب دار کارگر یا کارفرما نیستیم؛ ما طرف قانون و اجرای قانون هستیم؛ ما نباید جامعه کارگری را نگران نگه داریم؛کارمندان و کارگران نیازهای شبیه همه دارند, مانند لباس, خوراک و...

مرتضوی گفت: پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است, به اضافه 2درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید. در غیر این صورت ختم جلسه امروز را اعلام می کنم و بقیه مذاکرات به جلسه فردا موکول می شود. اما درخواست من این است بدون حاشیه پردازی از جلسه شورای عالی کار با توجه به قانون دستمزد کارگران را تعیین و آنها را از این نگرانی رها کنیم.

آیت اسدی,نماینده کارگری در انتقاد به اظهارات وزیرگفت: کارگران هیچ وقت نگفته اند که قانون را قبول نداریم.80 درصد وقت در جلسه شورای عالی کار با دولت چانه زنی کردیم. مزایایی که کارمندان دریافت می کنند به اندازه حقوق کارگران نیست. بنابراین نمی توانیم حقوق کارگران با کارمندان مقایسه کنیم.

علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارگری درباره حداقل دستمزد 1403کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: طبق نرخ تورم 42.5 درصدی بهمن امسال، همچنین بر مبنا دهک چهارم و بعد خانوار 3.3(طبق سرشماری سال 1395) و نیز مطالعات انستیتو تغذیه ایران عدد سبد معیشتی مطلوب 21میلیون و 668هزار تومان به دست می‌آید. این عدد سبد معیشتی مطلوب بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری سال 1403است.