رئیس سازمان تعزیرات گفت: تاکسی های اینترنتی به بهانه گزینه عجله دارم قیمت ها را افزایش ندهند و ارائه سرویس را کم نکنند؛ چرا که این دو اقدام نیز تخلف تعزیراتی است و اصطلاحا مردم را گروگان نگیرند.

گیل خبر/  به نقل از انتخاب؛ رئیس سازمان تعزیرات گفت: تاکسی های اینترنتی به بهانه گزینه عجله دارم قیمت ها را افزایش ندهند و ارائه سرویس را کم نکنند؛ چرا که این دو اقدام نیز تخلف تعزیراتی است و اصطلاحا مردم را گروگان نگیرند.

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ در نشست خبری با اشاره به حذف گزارش عجله دارم تاکسی های اینترنتی بیان کرد:«گزارش هایی به ما ارسال شده که دو تاکسی اینترنتی که این گزینه را حذف کرده اند، ارائه خدمات را کم کردند و افزایش قیمت داشته اند، در صورتی که این دو اقدام صورت گرفته باشد با آن ها قاطع برخورد خواهد شد. مردم عزیز به ما اعلام شکایت کنند و دو شعبه به این موضوع اختصاص پیدا کرده و به صورت ویژه به این شکایات رسیدگی خواهد شد.»

وی با تاکید بر اینکه تاکسی های اینترنتی به بهانه گزینه عجله دارم قیمت ها را افزایش ندهند و ارائه سرویس را کم نکنند؛ چرا که این دو اقدام نیز تخلف تعزیراتی است و اصطلاحا مردم را گروگان نگیرند، گفت: مردم می توانند در صورت مواجه با این موارد می توانند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند، به صورت رایگان ثبت شکایت خواهد شد.