در جلسه کمیته اجرایی پروژه های شرکت برق منطقه ای گیلان مطرح شد:
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۱۱:۴۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

محمود دشت بزرگ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان دستور بررسی و پیگیری پروژه های حیاتی شرکت برق منطقه ای گیلان را صادر نمود.

گیل خبر/ محمود دشت بزرگ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان، در این جلسه ضمن تاکید بر پیگیری مستمر پروژه های حیاتی شرکت، گفت: هماهنگی تمامی واحدهای متولی شرکت در به ثمر رسیدن پروژه های حیاتی بسیار مهم و اساسی است.

مدیر عامل برق گیلان با اشاره به مبحث مهم درخت هایی که در مسیر حریم خطوط و پستها قرار دارند تصریح کرد: درختهایی که در مسیر حریم خطوط و پستها می باشند در به تاخیر انداختن اجرای پروژه خط چهار مداره بسیار موثر بوده است.
وی در راستای تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرد: مکاتبه و درخواست فوری نقدینگی از شرکت توانیر به مبلغ 50 میلیارد تومان در دستور کار قرار گیرد.
در جلسه کمیته اجرایی پروژه های شرکت، پروژه خط چهار مداره 63 و 23 کیلوولت رشت شمالی- غرب رشت – انزلی – پره سر که از پروژه های 180 اقدام عملیاتی تدوین شده وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار سال آتی است، مورد بررسی قرار گرفت و بیژن مجری طرح خطوط برق منطقه ای گیلان گفت: برای تسریع درمرحله سیم کشی قطعه اول پروژه، مقرر شد بر تعداد گروه های اجرایی و عملیاتی افزوده شود.
گفتنی است که در این جلسه کمیته اجرایی پروژه ها که در دفتر مدیر عامل شرکت برگزار شد، روند اجرای پروژه های احداث ساختمان دیسپاچینگ شرکت،احداث پست 230/63/20 کیلوولت غرب رشت، توسعه بخش فوق توزیع پست رشت شمالی، توسعه و افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت نفوت، توسعه و افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت شهید رحیم آبادی کلاچای، افزایش ظرفیت بخش انتقال پست 230/63 کیلوولت سیاهکلده، توسعه فیدرهای خط اول و دوم پست 230/63 کیلوولت سیاهکلده نیز مورد بررسی قرار گرفت.