گیل خبر/ فرزاد دلارام کاندیدای رودسر و املش گفت:هر جا به جوانان اعتماد شده، آن ها سربلند بیرون آمدند.

باید از ظرفیت نخبگانمان استفاده کنیم

تاکنون از ظرفیت بزرگ بانوان استفاده مناسبی نشده است