۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۳:۴۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ به هنگام رانندگی در شب و عدم دید کافی سرعت مجاز را رعایت فرمایید.

اگر عابر هستید به هنگام عبور از عرض جاده در شب پوشیدن لباسهای رنگ روشن را فراموش نکنید.

دیدن و دیده شدن باعث پیشگیری از وقوع تصادف می گردد.